Het bestuur van Welzijn Rijnwaarden bestaat uit vrijwilligers. De regelingen van de stichting zorgen ervoor dat de cliënten of deelnemers bij Welzijn Rijnwaarden beschermd worden. Maar dat is zelden nodig. Welzijn Rijnwaarden is er voor u en zorgt ervoor dat u een partner vindt in ons. Een partner die solidair is met u, die een luisterend oor biedt, maar die altijd actief is bij welke vraag van uw kant dan ook. Maak kennis met ons:

Bestuur
Piet Mulder, voorzitter
Fabian van Buuren, penningmeester
Pauline van der Borg, secretaris
Joop Ouddeken, lid
René Janssen Steenberg, lid

Directie
Welzijn Rijnwaarden heeft natuurlijk statuten en een meerjarig Beleidsplan, getiteld: Mensenwerk. De stichting staat onder dagelijkse leiding van de directeur Ad Krijnen. De deur bij hem staat altijd open als het gaat om vragen, problemen of zelfs klachten van alle inwoners van onze gemeente. Wilt u zeker weten dat u hem treft, maak dan een afspraak.

Afdelingen
Welzijn Rijnwaarden heeft diverse afdelingen met de volgende verantwoordelijke beroepskrachten:

• Welzijn, Marijke Groot Koerkamp
• Dagopvang, Ida Tieland
• Jongerenwerk, Claudia Peeters

Cliëntenraad dagopvang
De dagopvang kent een vertegenwoordiging van de deelnemers: de Cliëntenraad Dagopvang. Zij letten op de kwaliteit van de dagopvang en de manier waarop met de wensen en belangen van de deelnemers wordt omgegaan. Maar alle deelnemers kunnen altijd opmerken of er iets is, waar ze een beter idee voor hebben. Ons personeel op de dagopvang staat daar de hele dag voor open. Onder de deelnemers is een onafhankelijk Cliënt tevredenheid onderzoek gedaan en daaruit bleek ook dat de deelnemers heel erg tevreden waren. Kleine verbeterpuntjes worden door de cliŽntenraad in de gaten gehouden en de meeste zijn weggewerkt.

Heeft u klachten over de Welzijn Rijnwaarden?

We hebben een Reglement Klachtrecht. Hierin staat hoe u een klacht kunt indienen als u ontevreden bent over uw behandeling door Welzijn Rijnwaarden. Het bestuur van Welzijn Rijnwaarden heeft een klachtencommissie in het leven geroepen, die uw klachten eerlijk zal behandelen. Wij stellen het op prijs als u een eventuele klacht eerst bespreekt met de verantwoordelijke beroepskracht. Wilt u een klacht indienen, vraag dan aan de directie een afschrift van de klachtenregeling. Dan weet u precies waar u aan toe bent. Wij zien een klacht als een gratis advies van uw kant, zodat we nog beter ons werk kunnen doen. We kijken u er echt niet boos op aan, als u een klacht indient. U kunt hier het Klachtenreglement van Welzijn Rijnwaarden downloaden >>

Hoe wordt uw privacy beschermd?
Al uw persoonlijke gegevens en ook alles wat u in vertrouwen met onze medewerkers bespreekt blijft natuurlijk geheim. We houden uw gegevens op papier en in de computer achter slot en grendel en ook uw gegevens in ons hoofd blijven daar veilig bewaard. Uw beveiliging en uw privacy hebben we vastgelegd in ons Privacy Reglement. Die kunt u opvragen bij ons. Als u denkt dat we uw privacy niet goed hebben bewaakt, kunt u dit reglement opvragen en bekijken. Dan kunt u met ons een gesprek aangaan of in het uiterste geval bij ons een klacht indienen. Ook hier geldt, we willen graag leren van onze fouten. U kunt hier het Privacyreglement van Welzijn Rijnwaarden downloaden >>

Hoe gaan we met u om?
Welzijn Rijnwaarden heeft voor alle medewerkers, dus voor de beroepskrachten en de vrijwilligers, een code afgesproken over hoe u als cliënt of deelnemer bejegend wordt. Dus welke fatsoensregels we hebben hoe we met u omgaan. Dat gebeurt met respect en er mag nooit onderscheid gemaakt worden met wat voor een achtergrond u ook maar heeft. Dat is allemaal geregeld in onze gedragscode voor onze medewerkers. Deze code geldt voor de manier van omgaan met u, maar geldt ook voor alle medewerkers onderling. Wilt u meer weten over de Gedragscode, dan kunt u contact opnemen met onze directeur Ad Krijnen. U kunt hier de Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden downloaden >>

Meer informatie
Als u meer informatie wilt kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur bellen met:

Welzijn Rijnwaarden
Markt 8, 6915 AH Lobith
Telefoon: (0316) 54 28 90
Email: info@welzijnrijnwaarden.nl